Zapytanie ofertowe – Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”.

Rutki-Kossaki, dn. 29.05.2020 r.

RG.271.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.).

Zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie zarządzenia nr 2/2018 Wójta Gminy Rutki z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rutki
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.
NIP: 7231629730
REGON: 450670284
Tel.: 86 276 31 61 Faks: 86 276 31 60
E-mail: sekretariat@gminarutki.pl
Godziny urzędowania (pracy): 7:00 – 15:00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”.
 2. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji określa – dokumentacja projektowa – dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gmina Rutki (link do strony:http://gminarutki.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-zagospodarowanie-terenu-na-cele-rekreacyjne-w-miejscowosci-rutki-kossaki/04/ oraz do wglądu w siedzibie zamawiającego.
 3. Inspektor Nadzoru sprawuje pieczę nad realizacją zamówienia, ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków został określony we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.

III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej (w formacie pdf.) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez zamawiającego.
 4. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.
 5. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 862763160
 6. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: sekretariat@gminarutki.pl
 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Paweł Dębnicki– tel. 862763177

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: od dnia podpisania umowy z wykonawcą do czasu odebrania prac budowlanych przez Komisję odbioru robót i zatwierdzenia przez Wójta Gminy Rutki oraz wstępnej akceptacji inspektora nadzoru do zapłaty faktury wystawionej przez wykonawcę robót budowlanych.
 2. UWAGA! W przypadku negatywnej oceny dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy postępowanie zostanie unieważnione, a jeśli zawarto Umowę z Wykonawcą zostanie ona rozwiązana bez ponoszenia przez zamawiającego konsekwencji, a procedura wyboru wykonawcy zostanie przeprowadzona ponownie.
 3. Termin rozpoczęcia prac budowlanych – od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, to jest:

 1. Dysponowanie osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Warunek będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia osobami gotowymi do podjęcia obowiązków tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).

 • Wykaz osób należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

W celu złożenia prawidłowej oferty wykonawca powinien zapoznać się z całością zapytania ofertowego, którego integralną część stanowią załączniki. Wykonawca, składając ofertę przedłoży następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie udziału w postępowaniu – według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
 5. Uprawnienia budowlane.
 6. Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 8. Wzór umowy – załącznik nr 5.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
 2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe:

 1. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.
 2. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Forma oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, należy ją sporządzić na maszynie do pisania, na komputerze lub nieścieralnym atramentem.
 2. Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w zaproszeniu zostaną odrzucone.
 3. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy konieczne są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy.
 4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 5. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.„NAZWA I ADRES WYKONAWCY (pieczęć)”
  ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
  OFERTA NA– NADZÓR INWESTORSKI
  „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki”
 6. Oferta musi być złożona w formie papierowej w jednym egzemplarzu z zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

IX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. 207.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 3.06.2020 r. do godziny 11:00.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. 112 w dniu 3.06.2020 r. o godziny 11:30.

XI. KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  a) Cena 100%

XII. DODATKOWE POSTANOWIENIA:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny na każdym etanie postępowania.

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA