Raport z konsultacji społecznych strategii Gminy Rutki na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030 odbyły się na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079), zgodnie z uchwałą nr 145/XIX/21 Rady Gminy Rutki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, a także art. 39-43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Szczegółowy raport w załączniku

Pliki do pobrania:

Raport z konsultacji społecznych [PDF, 227KB]