Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Rutki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2014 roku

Data aktualizacji: 19.08.2021

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności:

 • Część załączników udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej jest w formie obrazu nie pozwalającego na rozpoznanie tekstu przez aplikacje do czytania.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Elementy zapewniające dostępność cyfrową strony internetowej:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 15 marca 2022 roku na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy Rutki w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Paweł Szeligowski adres e-mail pszeligowski@gminarutki.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Rutki jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach.

W budynku nie ma windy umożliwiającej dostęp do pokoi zlokalizowanych na pierwszym piętrze. Możliwe jest spotkanie się z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy w sali konferencyjnej na parterze.

Osoba niepełnosprawna może skorzystać z przeznaczonego dla niej  miejsca parkingowego.

Zapewniony jest również wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Informacja dla osób niesłyszących

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej;

Prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – sekretariat@gminarutki.pl.
 • korzystanie z platformy ePUAP – www.epuap.gov.pl,
 • przesyłanie faksów 86 276 31 60

3. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo – migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Informacja dla osób niedowidzących

Dla osób słabo widzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w prawym górnym rogu). Istnieje możliwość odsłuchania zamieszczonych informacji na stronie  korzystając z przeglądarki Microsoft Edge lub czytników ekranowych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Aplikacje mobilne

Brak

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

 

Pliki do pobrania:

 1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025 [PDF,424KB]