Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki

logotyp

„Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Umowa UDA-RPPD.05.01.00-20-0579/19-00

Projekt WND-RPPD.05.01.00-20-0579/19

Umowa z dnia 28.05.2020

Projekt zakłada dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dostarczających energię na potrzeby 8 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Rutki. Obiekty, które zostaną objęte projektem to: oczyszczalnie ścieków w Grądach-Woniecko   i Mężeninie, stacje uzdatniania wody w Rutkach-Kossakach i Szlasach-Lipno,  budynki szkół Podstawowych w Rutkach-Kossakach i Grądach-Woniecko oraz na budynki Urzędu Gminy  i Domu Kultury w Rutkach-Kossakach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Rutki poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej.

Celami szczegółowymi projektu są:

– zwiększenie ilości  nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;

– zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

– zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podlaskiego  i Gminy Rutki;

– zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;

– zwiększenie produkcji energii elektrycznej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie gminy;

– zmniejszenie kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków użyteczności publicznej.

Inwestycja ma przyczynić się do osiągnięcia następujących wskaźników:

1. Produktu:

– 8 wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;

– dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych- 0,21 MWe;

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 159,83 tony równoważnika CO2.

2. Rezultatu:

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 196,84 MWhe.

Całkowita wartość projektu: 1 487 435,06 PLN

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 1 006 471,19 PLN, stanowiące nie więcej niż 78% kwoty wydatków kwalifikowanych.