Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023

Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Rutki projektu uchwały Rady Gminy Rutki w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023.

  1. Przedmiot konsultacji – projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  2. Termin konsultacji – od 14 września 2022 r. do 26 września 2022 r.
  3.  Forma konsultacji – przyjmowanie opinii lub wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Rutki lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminarutki.pl.
  4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego –www.gminarutki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki www.bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl .
  5. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji – samodzielne stanowisko ds. oświaty, promocji i obsługi archiwum.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

Pliki do pobrania:

Projekt program współpracy 2022 [PDF, 282 KB]