List Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ws. ochrony Kulika wielkiego

Dotyczy projektu:„Ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w kluczowych ostojach gatunku w Polsce i Francji” (LIFENumenius). „Conservation of the Eurasian curlew Numenius arquata in the important breeding areas in Poland and France” Nabór wniosków o dofinansowanie LIFE Natura (LIFE-2021-SAP-NAT).

Szanowni Państwo, konsorcjum w skład, którego wchodzi Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (http://www.ptop.org.pl) – beneficjent główny, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (http://www.bocian.org.pl), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Biebrzański Park Narodowy oraz Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (https://www.ornitho79.org/) – partner z Francji, przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w kluczowych ostojach gatunku w Polsce i Francji”. Projekt zostanie złożony do 30 listopada 2021 w naborze wniosków o dofinansowanie Funduszu LIFE (środki UE). Planowane  jest również współfinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW. Realizację przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022-2027.

Projekt „Ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w kluczowych ostojach gatunku w Polsce i Francji” ma na celu utrzymanie stabilnej populacji kulika wielkiego w dłuższej perspektywie czasowej w 15 kluczowych ostojach lęgowych gatunku w Polsce i Francji. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: czynna ochrona lęgów poprzez grodzenie gniazd, prowadzenie uzgodnień z rolnikami, sztuczną inkubację jaj, hodowlę wolierową oraz budowę stałych ogrodzeń antydrapieżniczych, redukcja drapieżników, kształtowanie siedlisk przez odtwarzanie terenów otwartych, promowanie użytkowania ekstensywnego oraz poprawę warunków wodnych, zakup gruntów, monitoring i ewaluacja, komunikacja oraz działania związane z zachowaniem trwałości, replikacji i umożliwieniem dalszego wykorzystania wyników.

Będziemy realizować już określone zadania PZO dla poszczególnych obszarów Natura 2000, w województwie podlaskim będą to: Ostoja Biebrzańska PLB200006 i Bagno Wizna PLB200005. Działania będą wdrażane w obrębie strategicznych obszarów o dużym zagęszczeniu ptaków. Założenia projektu wpisują się w strategie ochrony przyjęte i uwzględnione w dokumentach zarządczych dla ww. obszarów Natura 2000.

Ważnym zadaniem niniejszego projektu będzie wypracowanie projektów ochrony czynnej oraz ukierunkowanie wdrażania programów rolnośrodowiskowych w strategicznych obszarach dla kulika wielkiego w ramach realizacji Planów Zadań Ochronnych (PZO). Planujemy współpracę z RDOŚ polegającą na wyodrębnieniu  obszarów ważnych lub z dużym potencjałem odtworzenia dla kulika wielkiego w wybranych wspólnie obszarach Natura 2000 i zaplanowanie konkretnych projektów ochrony czynnej oraz rekomendacji co do ukierunkowanego wdrażania odpowiednich programów rolnośrodowiskowych w tych miejscach. Działania będą zaplanowane w formie przestrzennej i całkowicie wycenione celem wcielenia do PZO i dalszej implementacji modelu ochrony polegającym na tworzeniu populacji źródłowych w ostojach oraz współpracy z zarządcami terenów i rolnikami. Ważnym elementem działania będzie zaangażowanie instytucji, które mają wpływ na kształtowanie siedlisk w wybranych obszarach strategicznych, szczególnie w zakresie gospodarowania wodą (Wody Polskie, RZGW), dysponowania programami rolnośrodowiskowymi (MRiRW, doradcy rolnośrodowiskowi) oraz samych rolników. 

Kolejnym zadaniem niniejszego projektu będzie opracowanie geoprzestrzennej warstwy zasięgu kulika wielkiego Numenius arquata na potrzeby krajowego programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz instytucji publicznych. Warstwy będą tworzone z przeznaczeniem głównie dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) co pozwoli nie tylko odpowiednio ukierunkować pakiet rolnośrodowiskowo-klimatyczny dedykowany „kulikowi wielkiemu”, ale także planować zadania ochronne na obszarach Natura 2000 i poza nimi,  pozyskać wysokiej jakości dane o kuliku wielkim na potrzeby raportu (za lata 2019-2024) dla Komisji Europejskiej z wdrażania art. 12 Dyrektywy Ptasiej w Polsce oraz zabezpieczyć ostoje gatunku przed potencjalnym negatywnym oddziaływaniem planowanych przedsięwzięć w procedurach ocen oddziaływania na środowisko.

Wszystkie działania projektowe zaplanowano w odpowiedzi na zdiagnozowane zagrożenia, na podstawie doświadczeń beneficjentów i rozpoznania warunków terenowych, a także w oparciu o rozwiązania o charakterze dobrych praktyk, o potwierdzonej skuteczności w innych projektach. W przypadku Polski istotną podstawę wyboru większości metod, technik i narzędzi zastosowanych we wniosku, stanowił Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego, zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 18.12.2018 r.

Powyższe działania przyczynią się do wypracowania dalekosiężnej wizji i planu dla ochrony kulika wielkiego w najważniejszych ostojach w województwie. Liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę w wypracowaniu tych rozwiązań oraz ich implementację.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o deklaracje poparcia dla działań zaplanowanych w projekcie. Takie deklaracje są ważnym punktem przy ocenie wniosków w KE. Jeśli rozpatrzą Państwo pozytywnie naszą prośbę, ze względu na obowiązującym terminarzem naboru wniosków LIFE, prosimy o przesłanie skanu deklaracji wsparcia projektu najpóźniej do dnia 29 listopada 2021 r. na adres e-mail: ekapowicz@ptop.org.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować do osoby kontaktowej Edyta Kapowicz (e-mail jak podano, tel. kom: 509219731).

 

Z poważaniem

Edyta Kapowicz

Dyrektor Sekretariatu PTOP