Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, budownictwa i spraw komunalnych w Urzędzie Gminy Rutki

WÓJT GMINY RUTKI
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.
inwestycji, budownictwa i spraw komunalnych w Urzędzie Gminy Rutki

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
tel.(86) 2763161

II. Określenie stanowiska:

 1. Stanowisko pracy: Inspektor ds. inwestycji, budownictwa i spraw komunalnych.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. niekaralność za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. minimum 3 letni staż pracy,
  5. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ochrony danych osobowych,                                    
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  7. wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa,
  8. nieposzlakowana opinia,
  9. prawo jazdy kategorii B,
  10. praktyczna umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu biurowego MS Office.
 2. wymagania dodatkowe:
  1. zdolność organizacji pracy,
  2. dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność oraz samodzielność w wykonywaniu obowiązków, odporność na stres, umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, rzetelność, kreatywność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:

 1. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i   zagospodarowania terenu,
 3. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic placów oraz numeracji nieruchomości,
 4. wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji na planowane zadania inwestycyjne oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych inwestycji,
 5. pozyskiwanie środków na realizację inwestycji gminnych z funduszy pomocowych,  przygotowywanie wniosków w tym zakresie,
 6. przygotowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 7. prowadzenie rejestru i dokumentacji zamówień publicznych
 8. prowadzenie nadzoru remontów budynków stanowiących własność gminy,
 9. prowadzenie spraw gospodarczych związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
 10. wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego
 11. prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia miejsc publicznych, dróg i ulic,
 12. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w ciepło i energię elektryczną,
 13. prowadzenie zakupów materiałów budowlanych niezbędnych przy remontach,
 14. rozliczanie materiałów budowlanych po zakończeniu remontu,
 15. przeglądy wszystkich obiektów i budowli będących własnością gminy,
 16. sporządzanie sprawozdań o ich stanie technicznym oraz zakresie niezbędnych remontów

V. Warunki pracy:

 1. warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Rutki,
  2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
  3. rodzaj umowy- umowa o pracę.
 2. miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  1. narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
  2. wyjazdy służbowe na delegacje – szkolenia, wykonywanie okresowych czynności kontrolnych w terenie,
  3. drzwi odpowiedniej szerokości oraz podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych, natomiast w budynku urzędu brak jest windy (wejście po stopniach) oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż  6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys –CV,
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów – oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych;
 12. posiadane referencje oraz inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VIII. Wymagane dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, osobiście  w sekretariacie Urzędu Gminy Rutki (pokój nr 207) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, – z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, budownictwa i spraw komunalnych”,  w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 15.00 .   W przypadku ofert, wysłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do siedziby Urzędu Gminy Rutki.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór, nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie selekcji końcowej.
 3. Wszelkie dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do jego akt osobowych.
 5. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
 6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, będą odsyłane lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl (nabór na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rutki.

Kontakt w sprawie rekrutacji- , tel. (86) 2763161,  Paweł Dębnicki

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: