Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dwóch linii kablowych nN-0,4 kV”

Rutki-Kossaki, dn. 29.03.2021r.

Wójt Gminy Rutki

ul.11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

 

RG.6733.2.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Na podstawie:

– art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r, poz. 293, 471, 782, 1086, 1378, z 2021 r, poz.11)

– art. 10 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r, poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r.poz.54, 187),

zawiadamiam, że:

w dniu 11.03.2021 r, na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin,  w imieniu której występuje pełnomocnik – Adam Kulenko zam. ul.Pogodna 37a/21, 15-365 Białystok,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

  • Budowa dwóch linii kablowych nN-0,4 kV na terenie obejmującym działki nr nr 90/3, 90/7, 91/1, 91/4, 90/9, 90/5, 90/8, 90/2, 101/2, 102, 120, 119/2, 121, 103/2, 104/2, obręb Rutki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170, email: mzambrzycka@gminarutki.pl.

Jednocześnie, z uwagi na trwający stan epidemii, zachęcamy klientów Urzędu Gminy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, t.j.: telefon, email, poczta tradycyjna, ePUAP.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski