Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka ulicy gminnej

RG.6733.5.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Na podstawie:

– art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r, poz. 293, 471, 782, 1086, 1378, z 2021 r, poz.11)

– art. 10 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r, poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r.poz.54, 187),

z a w i a d a m i a m, że:

w dniu 23.08.2021 r, na wniosek  Gminy Rutki,  w imieniu której występuje pełnomocnik – Renata Wachuta, prowadząca  działalność pod nazwą Usługi Inwestycyjne „RIM” Renata Wachuta, ul. Łukasińskiego 73, 18-400 Łomża. 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa odcinka ulicy gminnej na terenie obejmującym działkę nr 809, obręb Rutki.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170, email: mzambrzycka@gminarutki.pl.

Jednocześnie, z uwagi na trwający stan epidemii, zachęcamy klientów Urzędu Gminy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, t.j.: telefon, email, poczta tradycyjna, ePUAP.

 

Z-ca Wójta

Paweł Dębnicki