Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki dotyczące budowy stacji regazyfikacji LNG

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) zawiadamiam, że w dniu 9.11.2021 r. wydałem decyzję znak: RG.6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa stacji regazyfikacji LNG  na terenie obejmującym część działki nr 652/3, obręb Rutki.

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki  bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki,

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170.

Jednocześnie, z uwagi na trwający stan epidemii, zachęcamy klientów Urzędu Gminy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, t.j.: telefon, email, poczta tradycyjna, ePUAP.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

Pliki do pobrania: