Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego – budowa oświetlenia hybrydowego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 11.05.2022 r. wydałem decyzję znak: RG.6733.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa oświetlenia hybrydowego, na działkach nr geod. 330, 331, 332/1, położonych w  miejscowości Ożarki Olszanka, na działce nr geod. 79/2 położonej w miejscowości Zambrzyce Króle oraz na działce nr geod. 143/1 położonej w miejscowości Dębniki, gm. Rutki.

Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

— na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki  bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl,

— na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki,

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

ZAŁĄCZNIKI: