Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch linii kablowych nN-0,4 kV”.

Rutki-Kossaki, 19.04.2021r.

 RG.6733.2.2021

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rutki

W dniu 19.04.2021 r. wydałem decyzję znak: RG.6733.2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • Budowa dwóch linii kablowych nN-0,4 kV, na terenie obejmującym działki nr nr 90/3, 90/7, 91/1, 91/4, 90/9, 90/5, 90/8, 90/2, 101/2, 102, 120, 119/2, 121, 103/2, 104/2, obręb Rutki.

 Odwołanie od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki  bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki,

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170.

Jednocześnie, z uwagi na trwający stan epidemii, zachęcamy klientów Urzędu Gminy do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z możliwości innych środków komunikacji, t.j.: telefon, email, poczta tradycyjna, ePUAP.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski