Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa”

Data wydania 2021-09-29
Tytuł „Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa”
Typ Zamówienia Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)– dalej: ustawa Pzp.
NR Zamówienia 2021/BZP 00196084/01
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2021-10-14 do godz. 10:00

Załączniki: