Zmiana ogłoszenia – Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa drogi gminnej nr 106169B

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa drogi gminnej nr 106169B

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2)Nazwa zamawiającego: Gmina Rutki

1.4)Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670284

1.5)Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 7

1.5.2.) Miejscowość: Rutki-Kossaki

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-312

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 – Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862763161

1.5.8.) Numer faksu: 862763160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminarutki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej nr 106169B

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dc824a0-e47f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113860/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 11:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00027313/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi gminnej nr 106169B

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej: zamowienia@gminarutki.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.

Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z systemu. Instrukcja została zamieszczona także bezpośrednio na miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1) w niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

 • miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
 • ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
 • poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:

– „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz

– „Formularz do komunikacji”.

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) .

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzzłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w załączniku nr 9 do SWZ.Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

7) Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ich przy użyciu: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami: w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Justyna Rykaczewska, tel. 862763170, w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Paweł Dębnicki, tel. 862763169.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rutki z siedzibą w: 18-312 RutkiKossaki, ul. 11 Listopada 7, tel. 862763161, fax. 862763160, email: sekretariat@gminarutki.pl.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 RutkiKossaki lub za pomocą adresu: iodgminarutki.pl.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej Pzp), w celu związanym z niniejszym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

4) Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowaniao udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania*, ograniczeniaprzetwarzania** a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy u zna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

8) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlegaPan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

*Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane inne niż jego bezpośrednio dotyczące.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZW.271.17.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w RutkachKossakach”. Zakres zamówienia obejmuje remont istniejącej nawierzchni bitumicznej od skrzyżowania z ul. Krótką w kierunku ul. Przemysłowej na długości 100 m oraz remont istniejącej nawierzchni gruntowej od skrzyżowania z ul. Przemysłową w kierunku ul. Krótkiej na odcinku 95 m2. Zamawiający przekazuje przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ. Załączony do SWZ przedmiar, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

1) Zamawiający przekazuje projekt stałej organizacji ruchu (stanowiący załącznik nr 10b doSWZ).

2) Jeśli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów luburządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta nie ma zatem na celu naruszenia art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, ale doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów lub produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach jakościowych i cechach użytkowych.

3) Zagospodarowanie materiału z rozbiórek należy do Wykonawcy. Miejsce wywozu gruzu,urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu.

4) Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.

5) Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekażeZamawiającemu dokumenty m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację powykonawczą.

6) Okres gwarancji: Zamawiający żąda minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji, niedłuższego niż 84 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

7) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

8) Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 – Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane

45222000-9 – Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 – Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

1. Cena 60 %

2. Okres gwarancji i rękojmi za wady 40 %

Razem: 100 %

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową, w skali 100-punktowej.

1) Cena – 60 %

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 60 punktów (1 % = 1 pkt).

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%/

Cena oferty badanej

2) Okres gwarancji i rękojmi za wady – 40 %

Okres gwarancji i rękojmi za wady będzie oceniany metodą punktową wg wzoru:

Okres gwarancji i rękojmi za wady oferty badanej x 100 pkt x Znaczenie kryterium 40%/Okres maksymalnej gwarancji i rękojmi za wady oferty (max. 84 miesięcy)

Zamawiający przyzna punkty za oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady w następujący sposób:

 • Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
 • W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze żadnego okresu gwarancji irękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady – tj. 60 miesięcy – i taki zostanie przyjęty do umowy.
 • W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje powyżej 84-miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady –Wykonawca otrzyma 40 pkt.
 • W przypadku, gdy Wykonawca wpisze w formularzu ofertowym okres gwarancji i rękojmi za wadyponiżej 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
 • Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji i rękojmi za wady w pełnych miesiącach. Wprzypadku, gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach, np. 60,5 miesięcy – zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
 • W przypadku podania okresu gwarancji w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiającyodrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

Łączna liczba punktów za ofertę

= liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)

+ liczba punktów za okres gwarancji i rękojmi za wady (maks. 40)

3) Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona,zawierająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert jest ofertą najkorzystniejszą.

4) Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie przyznana z dokładnością do dwóchmiejsc po przecinku.

5) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiataki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy). Szczegóły zostały opisane w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników 4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlanenie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającą na rozbudowie, przebudowie, budowie lub remoncie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował conajmniej jedną osobą, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, tj.: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże spełnienie ww. warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

 • oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS,CEIDG).

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

Wymagana forma:

Wykaz/oświadczenia muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: – wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 11 do SWZ),

– wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ),

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

Wymagana forma:

Wykaz/oświadczenia muszą być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminuskładania ofert, wnieść wadium w kwocie: 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 27.08.2021 r.

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawyPzp.

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku

Bank Spółdzielczy w Zambrowie Oddział Rutki, numer rachunku 59 8775 0009 0020 0200 0710 0095 z dopiskiem „Wadium – Budowa drogi gminnej nr 106169B”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale wpostaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

 • nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Rutki,
 • określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
 • kwotę gwarancji/poręczenia,
 • termin ważności gwarancji/poręczenia,
 • zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nieutrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,

b) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

Szczegółowe informacje dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia opisano w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Tak

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.

95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, Funkcjonalności do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

ZAŁĄCZNIKI: