Osiągnięcia Gminy

Przez ostatnie XX-lecie w Gminie Rutki dokonano wiele zmian mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Polityka inwestycyjna Gminy od wielu lat prowadzona jest w kierunku kompleksowego zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie infrastruktury technicznej jak również wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wybudowano Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach z nowoczesną halą sportową. W 2008r. wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Systematycznie modernizowano budynki szkół, m.in. wymieniono okna w szkołach w Rutkach-Kossakach i Gradach-Woniecko. Wyposażono sale informatyczne w sprzęt komputerowy w szkołach podstawowych i gimnazjum. Otwarto punkt przedszkolny w Rutkach-Kossakach. Zainstalowano monitoring wizyjny przy placówkach oświatowych. Prowadzono sukcesywne doposażenie w sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne.
Wybudowano dwie hydrofornie: w Rutkach-Kossakach i Szlasach-Lipno, teren całej gminy został objęty siecią wodociągową (98%), której łączna długość na koniec 2009 r. wyniosła 122,5 km. Wybudowano dwie biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Grądach Woniecko i Mężeninie. Sieć kanalizacyjna wyniosła 15,9 km, z podłączenia do tej sieci korzysta ok. 33% mieszkańców. Teren całej gminy ma dostęp do nowoczesnej sieci telefonicznej i tym samym dostęp do Internetu, podnoszący poziom życia w szczególności młodszego pokolenia. Zakończono budowę oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach.
Dużym sukcesem gminy była modernizacja układu komunikacyjnego – systematycznie remontowano drogi pokrywając je nawierzchnią asfaltową, w tym roku zakończymy z wynikiem o łącznej długości około 53 km asfaltowych dróg. Przebudowano centralne miejsce – Rynek i wybudowano parkingi w miejscowości Rutki-Kossaki. Wykonano remont budynku Domu Kultury i Biblioteki oraz remontu budynku Urzędu Gminy i jego otoczenia. Znaczna poprawa warunków pracy przełożyła się na poprawę poziomu obsługi mieszkańców. Otwarto Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.
Wykonano remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach, Kołomyjce, Kalinówce Basie. Jednostka OSP w Rutkach-Kossakach została wyposażona w dwa samochody bojowe Jelcz. Jednostka OSP w Kołomyjce w samochód bojowy Star, a OSP Kalinówka Basie w samochód Jelcz. Sukcesywnie doposażono jednostki OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Efektem nakładów na OSP jest udział w akcjach gaśniczych i innego rodzaju zdarzeniach losowych, zarówno w gospodarstwach jak i podczas bardzo częstych wypadków samochodowych na terenie gminy jak i w gminach ościennych.