Regulamin udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

ZARZĄDZENIE NR 21/22 WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 7 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do stosowania Regulamin udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, zwany dalej „Projektem”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rutki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

Pliki do pobrania

Regulamin udzielania dofinansowania [PDF, KB]