Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Szanowni Państwo,  uprzejmie informuję, iż Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie pismem z dnia 29 grudnia 2021 r. znak: DSE-K1033-056-619-10/21 (data wpływu 12 stycznia 2022 r.) poinformował, że w dniu 28 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa w dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2430), która weszła w życie w dniu 29 grudnia 2021 r.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, każda osoba o potwierdzonym w terminie do 31 grudnia 2021 r. przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1255) otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 3 tys. zł.

Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie przyznane decyzją wydaną z urzędu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oznacza to, że osoba uprawniona do otrzymania jednorazowego świadczenia nie składa wniosku o jego przyznanie (inaczej niż w przypadku świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przyznawanej działaczom opozycji antykomunistycznej przez Szefa Urzędu na wniosek). Urząd wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne w terminie do 31 marca 2022 r.

Osobom o potwierdzonym statusie, które pobierają comiesięczne świadczenie pieniężne (obecnie w kwocie 460,50  zł, o której mowa w art. 8 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej (…) jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone w sposób wybrany przez te osoby dla wypłaty comiesięcznego świadczenia pieniężnego.

Z kolei dla osób nie pobierających comiesięcznego świadczenia pieniężnego sposób wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego ustalono odmiennie, w zależności od tego, czy mieszkają w Polsce, czy zagranicą. I tak jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie przekazane:

  • osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka w Polsce i nie pobiera comiesięcznego świadczenia pieniężnego – przekazem pocztowym na ostatni adres korespondencyjny tej osoby używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka poza granicami Polski i nie pobiera comiesięcznego świadczenia pieniężnego – w walucie wymienialnej, na rachunek bankowy tej osoby za granicą w państwie jej zamieszkania, wskazany do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Nie wlicza się jej do dochodu wyliczalnego przy ustalaniu prawa do świadczeń  i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów. Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie podlega także opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

 

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Mieczysława Nartowicz

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej