Termin XXX sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  10 czerwca 2022 roku /piątek/ o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XXX sesja Rady Gminy.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

 

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Rutki za 2021 rok i debata nad raportem.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rutki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rutki za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rutki za 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Rutki od
  Powiatu Zambrowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Rutki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rutki nr 145/XIX/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym tryb konsultacji zmienionej uchwałą Rady Gminy Rutki nr179/XXIV/21 z dnia 22 listopada 2021 r.
 15. Zapytania i interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Paweł Kowalewski

Przewodniczący Rady