Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wójt Gminy Rutki podpisał umowę nr UDA-RPPD.11.01.00-20-0003/21-00 o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Zakup i montaż panel fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

Projekt o Nr WND-RPPD.11.01.00-20-0003/21 jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19.