Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 22.03.2021 roku do Urzędu Gminy Rutki wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe „KOS-1984”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

– w Biuletynie Informacji Publicznej;

– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

– uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 31.03.2021 r.,

– korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7,  18-312 Rutki-Kossaki,

– drogą elektroniczną na adres: echojnowska@gminarutki.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy Rutki.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

 

ZAŁĄCZNIKI: