Wójt Gminy Rutki ogłosza otwarty nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 22/22

Wójta Gminy Rutki

z dnia 17 marca 2022 r.

WÓJT GMINY RUTKI

ul.11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

ogłasza otwarty nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 – konkurs, realizowanego w formule grantowej.

Termin do którego można składać wnioski:

17.03.2021 r. – 25.03.2022 r.

Rodzaj i ilość instalacji:

– instalacje fotowoltaiczne – 88 szt.,

– instalacje solarne – 10 szt.

Miejsce składania wniosków o grant:

Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 112.

Warunkiem ubiegania się o grant jest złożenie w Urzędzie Gminy Rutki wniosku wraz z załącznikami, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dofinansowania. Załącznik jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Rutki http//gminarutki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rutki  http://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl. Druk wniosku można również otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Rutki pok. nr 112.

Kto może składać wnioski:

Wniosek może złożyć osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego (jeżeli instalacja OZE ma zostać  zabudowana na budynku niemieszkalnym) zlokalizowanego na terenie Gminy Rutki, która udokumentuje prawo własności poprzez przedłożenie aktualnego aktu notarialnego lub odpisu z księgi wieczystej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo własności.

O zakwalifikowaniu się wniosku na listę podstawową do udzielenia grantu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Rutki. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wnioski będą wpisywane na listę w kolejności daty wpływu do Urzędu.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosków o udzielenie grantów, Gmina sporządzi i opublikuje na stronie internetowej Gminy Rutki http//gminarutki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rutki  http://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji.

Szczegóły dotyczące procedury udzielenia dofinansowania: zostały określone w Regulaminie udzielania dofinansowania.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Mieszkańców Gminy Rutki, którzy chcą złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej – link do strony