Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Rutki podaje do publicznej wiadomości, że zamieszczony będzie na stronie Urzędu, na stronie – https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. 11 Listopada 7 w Rutkach-Kossakach, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rutki:

– działka nr 612/6, położona w obrębie miejscowości Mężenin, przeznaczona do sprzedaży,

– działka nr 541/1, położona w obrębie miejscowości Rutki, przeznaczona do sprzedaży.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać pisemne wnioski w siedzibie Urzędu, pokój nr 205 w terminie 6 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Rutki, pokój nr 205, tel. (86)2763170.

ZAŁĄCZNIKI: