Zapraszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Szlasy Mieszki i Nowe Zambrzyce”

Rutki-Kossaki, 30.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, tel. 86 276 31 61

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Wyposażenie  placów zabaw w miejscowościach: Szlasy Mieszki i Nowe Zambrzyce”.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na place zabaw w miejscowościach Szlasy-Mieszki i Nowe Zambrzyce.

Wykaz urządzeń  placu zabaw w miejscowości Szlasy Mieszki:

 1. Karuzela krzyżowa średnica 2 m – 1 szt. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, cynkowanie proszkowe, malowanie proszkowe, siedziska z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych. Kotwienie zabetonowane 70 cm w gruncie.
 2. Drążki do podciągania, podwójne – 1 szt. Konstrukcja wykonana ze stali. Kotwienie zabetonowane w gruncie.
 3. Kosz na śmieci – 2 szt. Drewniany z pokrywą oraz metalowym lub plastikowym wyjmowanym wkładem. Przymocowany na stałe do gruntu.
 4. Ławka z oparciem – 1 szt. Metalowy stelaż, siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierobejcą. Przymocowana na stałe do gruntu.
 5. Piaskownica drewniana o wymiarach 3 x 3 m z przykryciem – 1 szt. Deski lite, impregnowane ciśnieniowo.

Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Nowe Zambrzyce:

 1. Huśtawka podwójna – 1 szt. Konstrukcja wykonana z drewna (dopuszcza się drewno rdzeniowe) lub ze stali. Siedzisko gumowane proste i doszyk. Wszystkie łączniki, łby śrub, nakrętki, mają być pochowane. Możliwość montażu bezpośrednio w podłożu lub na kotwach.
 2. Karuzela tarczowa – 1 szt. Średnica min. 150 cm z siedziskami. Podłoga aluminiowa ryflowana, mechanizm łożyskowy obrotowy, wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane metodą proszkową.

 

Zamawiający żąda, aby elementy konstrukcyjne urządzeń wykonane były z drewna malowanego bejcą, elementy metalowe malowane proszkowe, montaż w betonowych stopach na metalowych kotwach.

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz powinna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa wraz z montażem będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły.

Wszystkie wymienione urządzenia montowane będą bezpośrednio na podłożu trawiastym (w gruncie).

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 30.09.2020 r.

Lokalizacja poszczególnych elementów placu zabaw zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy na etapie wykonywania robót.

IV. Istotne warunki zamówienia:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Zamawiający wymaga 30-dniowy okres związania ofertą.
 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie montowane urządzenia wraz z certyfikatami zgodnie z obowiązującymi normami.
 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
 6. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. Ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Oświadczenie wg określonego wzoru – załącznik nr 2.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %.

Podana w ofercie cena, będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki w pokoju nr 207 (sekretariat).
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2020 r. godz. 12:00.
 3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
 5. Ceny urządzeń, montażu i transportu muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia chyba, że potrzeba zamiany będzie wynikała ze zmiany przepisów dotyczących wysokości stawki podatku VAT.
 6. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe i zdjęcia oferowanych urządzeń z oznaczeniem w sposób czytelny poszczególnych pozycji.
 7. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:Urząd Gminy Rutki
  Ul. 11 Listopada 7
  18-312 Rutki-Kossaki
  Oferta na zadanie: „Wyposażenie  placów zabaw w miejscowościach: Szlasy-Mieszki, Nowe Zambrzyce.
   
 8. Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. VI, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmniejszenia ilości zamówionych urządzeń na poszczególne place zabaw jeśli wartość ofert przekroczy posiadany na dane miejscowości budżet a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem.
 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.
 6. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
 7. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Pani Marzena Zambrzycka i Pani Joanna Piotrowska, tel. 86 276 31 70, e-mail: mzambrzycka@gminarutki.pl
 9. Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Rutki: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Załączniki: