Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę kontenerów w ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w m. Rutki-Kossaki „

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130000 zł.
Wójt Gminy Rutki /jako zamawiający/ zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę kontenerów w ramach zadania pn.:  „Zakup wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w m. Rutki-Kossaki „

I. Szczegółowy opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 nowych kontenerów o pojemności 10 m3.

Minimalne wymagania:

 • hakowy;
 • odkryty;
 • wyposażony w rolki jezdne;
 • długość (mierzona na zewnątrz)- w przedziale od 3,5 m do 4 m; szerokość (mierzona na zewnątrz)– w przedziale od 1,8 m do 2,2 m;
 • grubość blach podłogi – min. 4 mm, grubość blach ścian – przynajmniej 3 mm;
 • drzwi dwuskrzydłowe;
 • hak na wysokości-1,2 m;
 • spawany spoiną ciągłą;
 • wyposażony w haczyki do plandaki.

II. Termin realizacji zamówienia:

14 dni od dnia podpisania umowy.

III. Warunki płatności:

14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i protokolarnym odbiorze dostawy.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załacznik nr 1 należy złożyć na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl do dnia 8 lutego 2022 r. do godz. 12:00.

V. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

VI. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cena brutto – 100 %. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

VII. Informacje dodatkowe.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pisemnie lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl ) odpowiednio w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zaproszenia do składania ofert. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień wniosek taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące zapytań ofertowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego. Zamawiający w dniu 8 lutego 2022 r. zamieści na stronie internetowej Gminy Rutki (http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl) w zakładce „Zamówienia”, informację dotyczącą złożonych ofert, to jest nazwę firmy i cenę brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 • nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
 • pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zadania.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: