Zaproszenie do złożenia oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa”

Rutki-Kossaki, dnia 1.07.2021 r.

Gmina Rutki
Ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

ZW.271.14.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130000 zł.
Wójt Gminy Rutki /jako zamawiający/ zaprasza do składania ofert na:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa”

I. Szczegółowy opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa” wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganymi normami i przepisami w tym zakresie. Na załączniku nr 3 przedstawiono orientacyjny zakres planowanej inwestycji.

Do zakresu przedmiotu umowy należy sporządzenie w szczególności:

  1. projektu budowlanego – po 4 egz. w wersji papierowej,
  2. projektu wykonawczego – po 4 egz. w wersji papierowej,
  3. kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – po 2 egz. w wersji papierowej,
  4. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 4 egz. w wersji papierowej,
  5. kompletnej Dokumentacji w wersji elektronicznej (pdf, ath, dwg) – na nośniku: CD/DVD,
  6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami prawa budowlanego opinii i uzgodnień, w tym wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zambrowie.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

W ramach przebudowy drogi gminnej na działce 845 w m. Rutki-Kossaki ul. Przemysłowa przewiduje się m. in.:

  1. budowę jednostronnego chodnika na całej długości,
  2. remont istniejącej nawierzchni bitumicznej,
  3. remont istniejących zjazdów.

Termin wykonania prac – do 31.08.2021 r.

II. Warunki płatności:

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i protokolarnym odbiorze prac.

III. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załacznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2 należy złożyć na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl do dnia 8 lipca 2021 r. do godz. 12:00.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

V. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cena brutto – 100 %. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

VI. Informacje dodatkowe.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pisemnie lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl ) odpowiednio w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zaproszenia do składania ofert. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień wniosek taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące zapytań ofertowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zamawiający w dniu 8 lipca 2021 r. zamieści na stronie internetowej Gminy Rutki (http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl) w zakładce „Zamówienia”, informację dotyczącą złożonych ofert, to jest nazwę firmy i cenę brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
– pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zadania.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: