Uwaga zmiana treści zapytania ofertowego – Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie pełnej dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski + przedmiar robót) dla zadania: „Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach”

Rutki-Kossaki, dnia 26.05.2021 r.

Gmina Rutki
Ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

ZW.271.3.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130000 zł.
Wójt Gminy Rutki /jako zamawiający/ zaprasza do składania ofert na:
Sporządzenie pełnej dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski + przedmiar robót) dla zadania: „Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach” – dla potrzeb etapu oszacowania wartości zamówienia

I. Szczegółowy opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie pełnej dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski + przedmiar robót) dla zadania: „Remont drogi gminnej 106191B – ul. Lipowa w Rutkach-Kossakach” niezbędnej do oszacowania wartości zamówienia.

Zamawiajacy wstępnie przewiduje remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku 100 m oraz remont nawierzchni gruntowej na odcinku 95 m.

Termin wykonania prac – do 30.06.2021 r.

II. Warunki płatności:

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i protokolarnym odbiorze prac.

III. Miejsce i termin składania ofert (zmiana – treść w załączniku).

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załacznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2 należy złożyć na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl do dnia 2 czerwca 2021 r. do godz. 12:00.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

V. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cena brutto – 100 %. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

VI. Informacje dodatkowe (zmiana – treść w załączniku).

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pisemnie lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl ) odpowiednio w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zaproszenia do składania ofert. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień wniosek taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące zapytań ofertowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zamawiający w dniu 2 czerwca 2021 r. zamieści na stronie internetowej Gminy Rutki (http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl) w zakładce „Zamówienia”, informację dotyczącą złożonych ofert, to jest nazwę firmy i cenę brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
– pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zadania.

 

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: