Zapytanie ofertowe pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”.

Rutki-Kossaki, dnia 15.06.2021 r.

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

 

ZW.271.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

strona internetowa: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

tel. 862763161, fax. 862763160

e-mail: zamowienia@gminarutki.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka: sala 1, sala 2, sala 3, kuchnia, znajdujących się na parterze budynku oraz jej serwis w okresie gwarancji. Wymagany okres gwarancji min. 3 lata. Budynek Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka jest posadowiony na działce o nr ew. 238/6  obręb geodezyjny Ożarki Olszanka. Charakterystyka obiektu: budynek wolnostojący,  parterowy, z dachem dwuspadowym. W załączeniu Zamawiający przekazuje Projekt budowlany budynku oraz wykaz lokali.

Obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie własnych rozwiązań, opracowanego według obowiązujących norm  projektu wykonawczego;
 2. zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych;
 3. obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
 4. zasadami wiedzy technicznej;
 5. obowiązującymi przepisami i normami polskimi;
 6. utrzymania porządku , przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywania robót;
 7. pokryje koszty szkód wyrządzonych w trakcie wykonania robót;
 8. usunięcia usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika;
 9. zrealizuje i odda zamawiającemu przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami umowy.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać oględzin pomieszczeń  budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka.

Termin realizacji zamówienia: do 30 lipca 2021 r.

Warunki płatności:

 1. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
 2. wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia płatne będzie jednorazowo, po zrealizowaniu całości zadania, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego zapytania,
 3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku,
 4. podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany obustronnie końcowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

II. Inne istotne warunki zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki:

 1. wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług objętych niniejszym zapytaniem:
  1. na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania lub podobnych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania,
  2. na potwierdzenie wykonania wyżej wymienionych usług Wykonawca zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie (kserokopie dokumentów – referencje, protokoły odbioru), zadania nie podparte dokumentami nie będą brane pod uwagę.

III. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga – 100 %).

Oferty złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Dla ważności postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest złożenie co najmniej jednej ważnej oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym, lub złożone dokumenty będą zawierały błędy albo budziły wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia albo udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia/uzupełnienia/poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę, którego oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie.

Odrzucone zostaną oferty:

 1. których treść nie odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym/zaproszeniu do składania ofert,
 2. zawierające błąd w obliczeniu ceny lub kosztów,
 3. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 4. w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni dokumentów lub nie udzieli wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub też nie będą one odpowiadały wymaganiom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym,
 5. złożone przez Wykonawcę, który podlegałby wykluczeniu z postępowania lub nie spełniał warunków udziału w postepowaniu,
 6. złożone po terminie składania ofert.

Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o tej samej cenie albo dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający zaprasza wykonawców, którzy złożyli oferty, o których mowa powyżej do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i udziela zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie cen wyższych niż podane w złożonych ofertach.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka może być przeznaczona na realizację zamówienia, Zamawiający może przed wyborem oferty najkorzystniejszej przeprowadzić negocjacje dotyczące ceny z wykonawcą, którego oferta zostałaby uznana za najkorzystniejszą, gdyby Zamawiający posiadał środki na realizację zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Na kompletną ofertę składają się:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
 2. wypełniony i podpisany wykaz wykonanych usług – wg zał. nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usług, o których mowa w wykazie, oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
 3. wypełniony i podpisany wykaz klimatyzatorów (z certyfikatami) – zał. nr 3.

Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, była ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym również koszty związane z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagana). Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

V. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres: zamowienia@gminarutki.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na: „Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka”.

VI. Informacje dodatkowe:

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pisemnie lub drogą elektroniczną odpowiednio w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zaproszenia do składania ofert. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień wniosek taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące zapytań ofertowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zamawiający w dniu 22 czerwca 2021 r. zamieści na stronie internetowej Gminy Rutki (http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl) w zakładce „Zamówienia”, informację dotyczącą złożonych ofert, to jest nazwę firmy i cenę brutto.

 

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: