Zapytanie ofertowe pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030”

Rutki-Kossaki, dnia 25.05.2021 r.

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

ZW.271.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

strona internetowa: https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

tel. 862763161, fax. 862763160

e-mail: zamówienia@gminarutki.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030” z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu.

Minimalny zakres strategii:

 1. diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy zawierająca analizę SWOT,
 2. cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,
 3. kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych,
 4. oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
 5. model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
 6. ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
 7. obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań,
 8. obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań,
 9. system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych,
 10. ramy finansowe i źródła finansowania.

Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności:

 1. zorganizowanie, zawiadomienie o spotkaniach i przeprowadzenie co najmniej dwóch spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, rolnikami i organizacjami pozarządowymi,
 2. przygotowanie i przeprowadzenie badań/konsultacji społecznych, zbieranie wniosków i uwag oraz merytoryczne opracowanie zebranych danych,
 3. opracowanie projektu dokumentu strategii zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami oraz bieżące monitorowanie zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu opracowania oraz stosowanie się do ich aktualnej wersji,
 4. przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu strategii wraz z raportem z przebiegu konsultacji, ich podsumowaniem, zbiorczym zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz z rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia,
 5. przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu strategii,
 6. prezentację ostatecznej wersji Strategii na Komisjach i sesji Rady Gminy Rutki,
 7. przygotowanie pełnej wersji opracowania – po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Rutki – 2 egz. w wersji elektronicznej w postaci edytowalnych plików tekstowych z rozszerzeniem .doc lub .docx oraz w formacie typu pdf i 3 egz. w kolorowej wersji papierowej,
 8. przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych,
 9. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030, w tym przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
 10. Wykonawca sporządza prognozę oddziaływania na środowisko projektu strategii, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy ooś, w przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu strategii, Wykonawca odstępuje od czynności wynikających z ustawy ooś, w przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie sporządza prognozy oddziaływania na środowisko projektu strategii,
 11. raportowanie postępu prac przez kontakt mailowy przynajmniej 1 raz na miesiąc, począwszy od daty podpisania umowy wraz z kompletowaniem i dostarczaniem na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa autorskie do dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030”,
 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowanych dokumentów na każdym etapie ich tworzenia.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2021 r.

Warunki płatności:

 1. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
 2. wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia płatne będzie jednorazowo, po zrealizowaniu całości zadania, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego zapytania,
 3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku,
 4. podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany obustronnie końcowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

II. Inne istotne warunki zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki:

 1. wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie usług objętych niniejszym zapytaniem:
  1. na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi będące przedmiotem niniejszego zapytania lub podobnych (tj. strategii rozwoju/programów strategicznych) obejmujących swoim zakresem obszar społeczno-gospodarczy gminy/powiatu/regionu lub obszaru funkcjonalnego – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania,
  2. na potwierdzenie wykonania wyżej wymienionych usług Wykonawca zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług ujętych w wykazie (kserokopie dokumentów – referencje, protokoły odbioru), zadania nie podparte dokumentami nie będą brane pod uwagę.

III. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga – 100 %).

Oferty złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Dla ważności postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest złożenie co najmniej jednej ważnej oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów wymaganych w zapytaniu ofertowym, lub złożone dokumenty będą zawierały błędy albo budziły wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia albo udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia/uzupełnienia/poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę, którego oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia do udzielenia wyjaśnień w tym zakresie.

Odrzucone zostaną oferty:

 1. których treść nie odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym/zaproszeniu do składania ofert,
 2. zawierające błąd w obliczeniu ceny lub kosztów,
 3. zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 4. w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni dokumentów lub nie udzieli wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub też nie będą one odpowiadały wymaganiom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym,
 5. złożone przez Wykonawcę, który podlegałby wykluczeniu z postępowania lub nie spełniał warunków udziału w postepowaniu,
 6. złożone po terminie składania ofert.

Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o tej samej cenie albo dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający zaprasza wykonawców, którzy złożyli oferty, o których mowa powyżej do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i udziela zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie cen wyższych niż podane w złożonych ofertach.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka może być przeznaczona na realizację zamówienia, Zamawiający może przed wyborem oferty najkorzystniejszej przeprowadzić negocjacje dotyczące ceny z wykonawcą, którego oferta zostałaby uznana za najkorzystniejszą, gdyby Zamawiający posiadał środki na realizację zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Na kompletną ofertę składają się:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
 2. wypełniony i podpisany wykaz wykonanych usług – wg zał. nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usług, o których mowa w wykazie. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, była ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym również koszty związane z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagana). Wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

V. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres: zamowienia@gminarutki.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030”.

VI. Informacje dodatkowe:

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pisemnie lub drogą elektroniczną odpowiednio w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zaproszenia do składania ofert. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień wniosek taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące zapytań ofertowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zamawiający w dniu 2 czerwca 2021 r. zamieści na stronie internetowej Gminy Rutki (https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl) w zakładce „Zamówienia”, informację dotyczącą złożonych ofert, to jest nazwę firmy i cenę brutto.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: