Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RUTKI

W dniu 14.04.2020 r. wydałem decyzję znak: RG.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

– budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, na terenie obejmującym działki: 

– obręb Rutki ozn. nr nr 59, 73, 101, 104/1, 450, 605/1, 606/1, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1, 611/1, 612/1, 613/5, 614, 615/12, 615/14, 615/15, 615/16, 615/17, 615/22, 616/1, 616/3, 617/1, 618/1, 619/1, 620/5, 624/1, 636, 649, 650, 659/1, 668, 669, 683, 700, 721, 740, 752, 772/1, 772/2, 773, 780, 828, 839, 845, 866/6, 880/6, 893/21, 893/22, 894,

– obręb Mężenin ozn. nr nr 166/2, 508/1, 510/1, 512/1, 514/1, 516/1, 517/1, 518, 519/1, 520/1, 534, 603, 604/1, 605/1, 606/1, 607/1, 608/1, 609/1, 643/1, 643/2, 676, 677, 367,

– obręb Dębniki ozn. nr nr 135/1, 135/2, 135/4, 135/5, 135/6, 135/9,

– obręb Górskie Ponikły Stok ozn. nr nr 4/23, 27/3, 55/1, 55/3, 68/1, 68/4.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r, poz. 293), informuję, że w trakcie postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego projekt decyzji uzgodniono z:

– Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

– Starostą Powiatu Zambrowskiego – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

– Zarządem Powiatu Zambrowskiego – w odniesieniu do terenu przyległego do drogi powiatowej,

– Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – w  odniesieniu do terenu przyległego do drogi krajowej,

– Podlaskim  Zarządem Dróg Wojewódzkich – w odniesieniu do terenu przyległego do drogi wojewódzkiej.

W toku przeprowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

ZAŁĄCZNIKI: