Zdalna Szkoła

1 kwietnia ruszył program #zdalnaszkoła. Do rozdysponowania jest kwota 186 mln zł – środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Rutki wystąpiła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa z wnioskiem o sfinansowanie zakupu 20 laptopów. Wniosek został zaakceptowany. Przyznana nam kwota to 60 000.00 zł.

Zakupione laptopy zostaną użyczone najbardziej potrzebującym dzieciom, aby w czasie trwającej epidemii mogły kształcić się na odległość.