Dokonano odbioru technicznego zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki”.

logotyp

„Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Umowa UDA-RPPD.05.01.00-20-0579/19-00

Projekt WND-RPPD.05.01.00-20-0579/19

Umowa z dnia 28.05.2020

W dniu 7 kwietnia 2021 r. dokonano odbioru technicznego zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki”. W ramach inwestycji wykonano osiem instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 208,68 kW, przy oczyszczalniach ścieków w Grądach-Woniecko i Mężeninie, przy stacjach uzdatniania wody w Rutkach-Kossakach i Szlasach-Lipno, na budynkach szkół Podstawowych w Rutkach-Kossakach i Grądach-Woniecko oraz na budynkach Urzędu Gminy i Domu Kultury w Rutkach-Kossakach.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Rutki poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 487 435,06 zł, w tym kwota dofinansowania 1 206 471,19 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.