II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci Rolników na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zadaniem konkursowym jest ułożenie rymowanki (min. 4 wersy), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z przebywaniem i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzującej „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”  i nawiązującej do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy mieszkańców wsi.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 09.04.2021 r. do godz. 00:00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać „Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka”) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na rymowankę” (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz profilu Kasy na Facebooku. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 20 laureatów z największą liczbą punktów, którzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 600 zł każda. O terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w salach obsługi interesantów Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku oraz w podległych Placówkach Terenowych.