Informacja o zamiarze zawarcia umowy dotyczącej zimowego utrzymania dróg gminnych, placów i chodników na terenie gminy Rutki w sezonie zimowym 2021

Rutki-Kossaki, 31.12.2020 r.

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

RG.271.25.2020

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Tel. 862763161

Fax. 862763160

Strona internetowa:

e-mail: sekretariat@gminarutki.pl

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie gminy Rutki w sezonie zimowym 2021”. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie zimowego utrzymania pasa drogowego dróg gminnych, placów i chodników w sezonie zimowym 2021 na terenie gminy Rutki. Celem zadania jest zapewnienie przejezdności i płynności ruchu drogowego na drogach, placach i chodnikach będących w zarządzie gminy Rutki, a w szczególności w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem lub gołoledzi. Zakres świadczonych usług może być uściślony przez Zamawiającego do jego potrzeb z uwzględnieniem warunków terenowo – pogodowych i możliwości finansowych. Zamówienie polegać będzie na: przygotowaniu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadania poprzez zakup, najem, magazynowanie, ładowanie i transport, odśnieżaniu i likwidacji śliskości jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących tj. mijanki, zatoki autobusowe, chodniki, parkingi, place, usuwaniu śliskości zimowej na drogach, placach i chodnikach przez posypywanie nawierzchni drogi materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania w czasie zimowego utrzymywania dróg takich jak: piasek, grys, sól, dyżurze sprzętu, zapewnieniu łączności z pracującym lub dyżurującym sprzętem, likwidacji szkód powstałych podczas wykonywania usługi, pozimowym sprzątaniu dróg, placów i chodników.
  2. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:90620000-9 – Usługi odśnieżania
    90630000-2 – Usługi usuwania oblodzeń
    90610000-6 – Usługi sprzątania i zamiatania ulic
  3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 22.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

IV. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

32520,32 zł netto.

V. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Młynarska 3
18-312 Rutki-Kossaki

VI. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORY TRYBU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

  1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
  2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
  3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W odniesieniu do przesłanek określonych w lit a, b i c wskazuje się, iż 100 % udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach posiada Gmina Rutki będąca Zamawiającym. Gmina Rutki sprawuje kontrolę nad ww. spółką, która odpowiada kontroli sprawowanej przez zamawiającego nad własnymi jednostkami. W kontrolowanej spółce bark jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Gmina Rutki to jedyny wspólnik, odgrywa decydująca rolę w zakresie określania celów strategicznych, obszarów działalności i zarządzania sprawami spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach. Zgodnie z aktem założycielskim spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Rutki w zakresie realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w tym w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Ze względu na rozpoczęcie działalności spółki od 1 stycznia 2020 r. dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata są niedostępne, dlatego procent działalności ustala się na podstawie wiarygodnych prognoz handlowych (art. 67 ust 9 ustawy Pzp). Z prognozy wynika, że spółka będzie prowadzała ponad 90% działalności na rzecz zamawiającego Gminy Rutki. Mając na uwadze powyższe wszystkie przesłanki zastosowania niniejszego trybu zostały spełnione.

VII. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY:

od 22.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

VIII. INFORMACJA O TERMINIE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

31.12.2020 r.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: