Informacja o zamiarze zawarcia umowy dotyczącej utrzymania dróg gminnych w zakresie mechanicznego koszenia traw, chwastów i drobnych zakrzaczeń z poboczy dróg gminnych oraz placów gminnych

Rutki-Kossaki, 31.12.2020 r.

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

RG.271.26.2020

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Tel. 862763161

Fax. 862763160

Strona internetowa:

e-mail: sekretariat@gminarutki.pl

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie dróg gminnych w zakresie mechanicznego koszenia traw, chwastów i drobnych zakrzaczeń z poboczy dróg gminnych oraz placów gminnych”. Planowane jest trzykrotne wykaszanie poboczy oraz placów gminnych w następujących okresach (dane orientacyjne): I dekada czerwca, II dekada lipca, III dekada sierpnia/I dekada września.
  2. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:77312000-0 – Usługi usuwania chwastów
    77314100-5 – Usługi w zakresie trawników
  3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

IV. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

52845,53 zł netto.

V. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Młynarska 3
18-312 Rutki-Kossaki

VI. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORY TRYBU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

  1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
  2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
  3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W odniesieniu do przesłanek określonych w lit a, b i c wskazuje się, iż 100 % udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach posiada Gmina Rutki będąca Zamawiającym. Gmina Rutki sprawuje kontrolę nad ww. spółką, która odpowiada kontroli sprawowanej przez zamawiającego nad własnymi jednostkami. W kontrolowanej spółce bark jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Gmina Rutki to jedyny wspólnik, odgrywa decydująca rolę w zakresie określania celów strategicznych, obszarów działalności i zarządzania sprawami spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach. Zgodnie z aktem założycielskim spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Rutki w zakresie realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w tym w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Ze względu na rozpoczęcie działalności spółki od 1 stycznia 2020 r. dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata są niedostępne, dlatego procent działalności ustala się na podstawie wiarygodnych prognoz handlowych (art. 67 ust 9 ustawy Pzp). Z prognozy wynika, że spółka będzie prowadzała ponad 90% działalności na rzecz zamawiającego Gminy Rutki. Mając na uwadze powyższe wszystkie przesłanki zastosowania niniejszego trybu zostały spełnione.

VII. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY:

od 1.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

VIII. INFORMACJA O TERMINIE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

31.12.2020 r.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: