Informacja o zamiarze zawarcia umowy dotyczącej bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz bitumicznej na terenie gminy Rutki

Rutki-Kossaki, 31.12.2020 r.

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

RG.271.24.2020

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Tel. 862763161

Fax. 862763160

Strona internetowa:

e-mail: sekretariat@gminarutki.p

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz bitumicznej na terenie gminy Rutki”.
  Zamówienie obejmuje:

  1. równanie mechaniczne dróg gruntowych – średnia szerokość dróg wynosi 4 m,
  2. żwirowanie mechaniczne dróg gruntowych warstwą kruszywa naturalnego (mieszanka piasku i żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm) o grubości warstwy średnio 10 cm i średniej szerokości 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi,
  3. mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-50 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi,
  4. mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych klińcem naturalnym łamanym o granulacji 0-31,5 mm przy założeniu, że średnia grubość nakładanej warstwy wynosi 10 cm, a średnia szerokość dróg wynosi 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi,
  5. mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych poprzez ułożenie warstwy faszyny, żwirowanie mechaniczne dróg gruntowych warstwą kruszywa naturalnego (mieszanka piasku i żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm) lub mechaniczne wykonywanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem naturalnym lub betonowym o granulacji 0-50 mm o grubości warstwy średnio 10 cm i średniej szerokości 4 m, wraz z niezbędnym równaniem i profilowaniem drogi,
  6. wykonanie niwelacji poboczy dróg bitumicznych przy założeniu, że średnia grubość zebranego z pobocza materiału (humus, piasek, itp.) wynosi 10 cm. Średnia szerokość pobocza dróg to 1 m. Nadmiar materiału (urobku) Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie,
  7. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg poprzez uzupełnienie ubytków masą mineralno-asfaltową.
 2. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

  45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

IV. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

857428,11 zł netto.

V. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Młynarska 3
18-312 Rutki-Kossaki

VI. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORY TRYBU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W odniesieniu do przesłanek określonych w lit a, b i c wskazuje się, iż 100 % udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach posiada Gmina Rutki będąca Zamawiającym. Gmina Rutki sprawuje kontrolę nad ww. spółką, która odpowiada kontroli sprawowanej przez zamawiającego nad własnymi jednostkami. W kontrolowanej spółce bark jest bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Gmina Rutki to jedyny wspólnik, odgrywa decydująca rolę w zakresie określania celów strategicznych, obszarów działalności i zarządzania sprawami spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach. Zgodnie z aktem założycielskim spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Rutki w zakresie realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w tym w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Ze względu na rozpoczęcie działalności spółki od 1 stycznia 2020 r. dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata sa niedostępne, dlatego procent działalności ustala się na podstawie wiarygodnych prognoz handlowych (art. 67 ust 9 ustawy Pzp). Z prognozy wynika, że spółka będzie prowadzała ponad 90% działalności na rzecz zamawiającego Gminy Rutki. Mając na uwadze powyższe wszystkie przesłanki zastosowania niniejszego trybu zostały spełnione.

VII. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY:

od 22.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

VIII. INFORMACJA O TERMINIE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

31.12.2020 r.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: