Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Gminy Rutki na 2021 rok

 

Rutki-Kossaki, 31 grudnia 2020 r.

Gmina Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

RG.271.27.2020 

Zapytanie ofertowe

Na podstawie zarządzenia Nr 2/2018 Wójta Gminy Rutki z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro zwracam się w trybie zapytania ofertowego z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej „Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Gminy Rutki na 2021 rok”.

I. Zamawiający:

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Telefon: 862763161

Faks: 862763160

bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

e-mail: sekretariat@gminarutki.pl

REGON: 450670284

NIP: 7231629730

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Gminy Rutki. Szacunkowe zapotrzebowanie zamawiającego: olej napędowy – 2000 litrów, benzyna bezołowiowa – 3500 litrów. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09134100-8 Olej napędowy, 09132100-4 Benzyna bezołowiowa. Dostarczane paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz zgodne z PN-EN 590:2013-12 i normy PN-EN 228:2013-04. Dostawy będą realizowane poprzez tankowanie pojazdów i maszyn zamawiającego, dokonywane sukcesywnie wg potrzeb, w stacji paliw wykonawcy znajdującej się na terenie miejscowości Rutki-Kossaki czynnej minimum 8 godzin dziennie (pn. – pt.) w przedziale czasowym od 7:00 do 15:00. Zakup paliwa będzie dokonywany wg ceny ustalonej na bazie średniej z cen hurtowych PKN ORLEN i Grupy LOTOS w dniu dostawy plus marża/minus upust (stała/y na cały czas trwania umowy) + VAT. Rozliczenia za faktycznie dokonany przez zamawiającego zakup dokonywane będą raz w miesiącu (okres rozliczeniowy od 1-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca) na podstawie faktury, przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy. Przy każdej dostawie paliwa wykonawca przekaże, osobie upoważnionej przez zamawiającego do dokonania tankowania paliwa dokument, potwierdzający tankowanie paliwa zawierający następujące informacje dotyczące danego tankowania: data zakupu, ilość i rodzaj pobranego paliw, dzienną cenę sprzedaży paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, podpis sprzedawcy i kierowcy.

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 11.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

IV. Sposób przygotowania oferty:

 Zgodnie ze wzorem formularza oferty.

V. Wykaz dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

 1. Formularz oferty (załącznik nr 1).
 2. Wykaz stacji paliw (załącznik nr 2).
 3. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3).
 4. Podpisana klauzula informacyjna (załącznik nr 4).

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój 207.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „Oferta – Dostawa paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Gminy Rutki”.
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 7 stycznia 2021 r., godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem.
 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.
 6. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
 7. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Pan Paweł Dębnicki, tel. 862763177, e-mail: pdebnicki@gminarutki.pl.
 9. Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Rutki: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: