Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2021.

Rutki-Kossaki, dnia 19.02.2021r.

Wójt Gminy Rutki

Ogłasza  konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy Rutki;

  1. Przedmiot konsultacji –  projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2021.
  2. Termin konsultacji: od 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.
  1. Forma konsultacji: opublikowanie na stronach internetowych Gminy Rutki oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rutki treści projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2021r.
  1.  Opinie do przedmiotowego projektu można złożyć na piśmie  bezpośrednio w sekretariacie Urzędzie Gminy Rutki, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00 przesłać pocztą na adres  Urząd Gminy Rutki, 18-312 Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7. , lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gminarutki.pl
  1. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: