Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pod nazwą budowa oświetlenia hybrydowego

Na podstawie:

– art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z 2021 r, poz.741, 784)

– art. 10 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2021 r.poz.735),

z a w i a d a m i a m, że:

w dniu 05.04.2022 r, na wniosek Gminy Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa oświetlenia hybrydowego, na działkach nr geod. 330, 331, 332/1, położonych w  miejscowości Ożarki Olszanka, na działce nr geod. 79/2 położonej w miejscowości Zambrzyce Króle oraz na działce nr geod. 143/1 położonej w miejscowości Dębniki, gm. Rutki,

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170, email: mzambrzycka@gminarutki.pl.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: