Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej

RŚD. 6220.1.4.2022                                                               

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2021r. poz. 735) i w związku z art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3, oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

Wójt Gminy Rutki    zawiadamia

 że w dniu 13.04.2022 r. na wniosek  Energia Bukowska Sp. z o.o. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej  o mocy do  1MWwraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 26/9, położonej w obrębie Kołomyja.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się   z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 111, Tel. 86 2763174  w godzinach 7.00 – 15.00. Uwagi i wnioski  w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, na adres; Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Rutki  pismem RŚD.6220.1.9.2020 z dnia 03.09.2021 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz do Zarządu Zlewni     w Ostrołęce, ul. Poznańska 19 07-409 Ostrołęka    o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania  będą informowane obwieszczeniem, zamieszczonym wyłącznie w BIP Urzędu Gminy Rutki.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez  opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej -Urzędu Gminy Rutki ( bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl ) wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, oraz w miejscowości Kołomyja,