Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY RUTKI

ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Rutki.

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Tel.(86)2763161

II. Określenie stanowiska:

Stanowisko: Inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w.w stanowisku;
 6. wykształcenie wyższe;
 7. znajomość przepisów prawnych związanych z zakresu m.in. finansów publicznych, rachunkowości, funduszy unijnych, samorządu gminnego, pracowników samorządowych, ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego;
 8. minimum 3 letni staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad przygotowania i rozliczania merytorycznego i finansowego projektów z funduszy zewnętrznych, oraz umiejętność zarządzania projektami finansowymi z funduszy zewnętrznych;
 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i krajowych;
 3. predyspozycje osobowościowe: wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, umiejętność zbierania i weryfikacji danych, łatwość nawiązywania kontaktów  z ludźmi, wysoka kultura osobista;
 4. biegła umiejętność obsługi komputera;
 5. prawo jazdy kat. B

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi:

 1. bieżące monitorowanie działań zewnętrznych i dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej;
 2. analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich;
 3. pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków;
 4. przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi – w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań;
 5. opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie;
 6. bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów;
 7. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do rozliczenia – prowadzenie projektu dokumentacji finansowo – rozliczeniowej w zakresie pozyskiwanych środków unijnych, w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów;
 8. koordynowanie i modyfikacja opracowań planistycznych (strategicznych) Gminy (m.in. strategia rozwoju Gminy, wieloletni plan inwestycyjny itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze;
 9. współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych;
 10. podejmowanie działań mających na celu utrzymanie trwałości projektów;
 11. realizowanie działań promocyjnych wymaganych zapisami programów pomocowych;
 12. prowadzenie działań informacyjnych oraz współpraca w zakresie warunków i możliwości pozyskania dofinansowania przez jednostki organizacyjne Gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz inne grupy zawodowe i społeczne

IV. Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7;
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat;
 3. rodzaj umowy- umowa o pracę.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 1. narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze;
 2. wyjazdy służbowe na delegacje – szkolenia;
 3. drzwi odpowiedniej szerokości oraz podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych, natomiast w budynku urzędu brak jest windy (wejście po stopniach) oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – CV;
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu   z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku konkursu na stanowisko urzędnicze, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wyniósł poniżej 6% i kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282 ze zm.);
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,
 12. ewentualnie posiadane referencje.
 13. List motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:
  ,,Oświadczam , iż na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r, poz.1282 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  ”

VII. Wymagane dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rutki (pokój nr 207) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, – z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 1400.

(UWAGA: w przypadku przesyłki listowej liczy się data wpływu do tut. Urzędu).

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór, nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu; oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie;
 2. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o selekcji końcowej;
 3. wszelkie dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem;
 4. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 5. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, będą odsyłane lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych,
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – http:// bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl (w zakładce -nabór na wolne stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rutki,
 7. zastrzega się prawo zakończenia otwartego naboru, bez rozstrzygnięcia lub jego unieważnienia w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Kontakt w sprawie rekrutacji – Agnieszka Bazydło – Sekretarz, tel. (86) 2763173.

 

ZAŁĄCZNIKI: