Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym niograniczonym na sprzedaż kserokopiarki Nashuatec MP C2800 Aficio

Rutki-Kossaki, 14 wrzesień 2020 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż
kserokopiarki Nashuatec MP C2800 Aficio

 1. Wójt Gminy Rutki ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż kserokopiarki Nashuatec MP C2800 Aficio
 2. Stan drukarki: uszkodzony zespół grzejny, uszkodzony dwustronny zespół drukujący oraz zespół transferu
 3. Cena wywoławcza: 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
 4. Pisemna oferta powinna zawierać (należy złożyć na załączniku nr 1 do ogłoszenia):
  1. Dane oferenta: osoba fizyczna (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon), pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione),
  2. oferowaną cenę,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  4. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
 5. Kserokopiarkę można obejrzeć w miejscowości Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7 18-312 Rutki-Kossaki po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu — osoba do kontaktu Paweł Szeligowski, nr telefonu 862763167.
 6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki (sekretariat pokój 207) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2020 roku do godz. 11:00.
  2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
  3. Kopertę należy opisać następująco:Urząd Gminy Rutki
   ul. 11 Listopada 7
   18-312 Rutki-Kossaki
   „Oferta na zakup kserokopiarki Nashuatec”
   Nie otwierać przed terminem: 22 września 2020 roku godz. 11:20.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, w dniu 22 września 2020 roku o godz. 11:20, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rutki pok. 112.
  5. Formularz ofertowo — cenowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie: wygra oferta, która zawierać będzie najwyższą cenę zakupu kserokopiarki Nashuatec.
 8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia po otrzymaniu faktury VAT.
 9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zapłaceniu kwoty nabycia.
 10. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP, na stronie internetowej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędy Gminy Rutki.
 11. Sprzedający zastrzega prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: