Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w ramach zadania pn. Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej

Data ogłoszenia 2022-09-28
Tytuł Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w ramach zadania pn. Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000 zł, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).
NR ogłoszenia ZW.271.70.2022
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-10-04 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: