Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach informuje

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o nr: RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/20 który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020, przez Zarząd Województwa Podlaskiego

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach, 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki , ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie  i realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym RPO woj. Podlaskiego

1 Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia   i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Rutki.

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

2 Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach   przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

3 Typy działań przewidziane do realizacji:

 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:

 1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności lokalnej);
 2. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
 3. Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami;
 4. Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsc pracy lub ośrodka wsparcia)
 5. Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu).

4 Wymagania wobec partnera:

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

5 Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

6 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

7 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WP 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WLP 2014-2020
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).

8 Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach
 2. Na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
 3. Od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

9 Sposób i termin składania ofert:

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach, 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki , z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.1.”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 27.11.2020

Informacje: gopsrutki@poczta.onet.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 

Rutki – Kossaki 05.11.2020 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

mgr Anna Trypuć