Zapytanie ofertowe

Rutki-Kossaki, dnia  06.11.2020r.

RŚD.271 .15.2020

 

Zapytanie ofertowe

I. Gmina Rutki zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej propozycji cenowej na dostawę niżej wymienionych towarów.

 

Lp. Nazwa towary Ilość

 

1. Ubranie specjalne FHR 3 częściowe 10 kompletów
2. Obuwie specjalne FXR 16 par
3. Rękawice specjalne FHR 001S 16 par
4. Zestaw ratowniczy PSP-1 1 zestaw
5. Defibrylator PAD 500P 1 sztuka
6. Szelki bezpieczeństwa p-70 2 sztuka
7. Prądownica Rosebauer 2 sztuki
8. Zestaw Wotter gel do PSP-1 2 zestawy
9. Słupek sygnalizacyjny miejsca zdarzenia 4 zestawy

II. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.


III. 
 Kryterium oceny ofert: Cena łączna brutto 100 %

  1. Terminu wykonania dostawy  do 15 grudnia  2020 r.
  2. Termin składania ofert upływa 16.11.2020 r. o godzinie 10.00. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki –Kossaki.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11 2020 r. godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 112.

VII. Dodatkowe informacje dotyczące zapytania, można uzyskać: Małgorzata Gronostajska,  telefon 86 276 31 74.

 

Wót Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: