Podstawa prawna działania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach działa na podstawie:

1) uchwały Nr 44/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Rutkach z dnia 29 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach,

2) uchwały Nr 187/XXXV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 31 października 2014r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach,

3) zarządzenia Nr 3/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach,

4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.),

6) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn.zm.),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 114 z  późn. zm.),

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r., poz. 966 z póżn.zm.),

9) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r., poz. 1286 z późn.zm.),

10) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn.zm.),

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390),

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r., poz. 124 z późn.zm.),

13) ustawy z dnia 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015r., poz. 121 z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.),

15) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 221 z późn. zm.),

16) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016r. poz. 169 z późn. zm.),

17) innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach jest samorządową jednostką organizacyjną gminy Rutki do realizacji zadań pomocy społecznej. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Rutki. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Rutki.