Prawo do świadczeń z Pomocy Społecznej oraz cele i zadania Ośrodka

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa,

2) sieroctwa,

3) bezdomności,

4) bezrobocia,

5) niepełnosprawności,

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7) przemocy w rodzinie,

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

10) uchylony,

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

12) trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13) alkoholizmu lub narkomanii,

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”.

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do kompetencji gminy, zapewniając odpowiednią infrastrukturę dla realizacji tych zadań oraz środki na wynagrodzenia pracowników.

 

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane przez Ośrodek:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rutki ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

10) praca socjalna,

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

13) uchylony,

14) dożywianie dzieci,

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu informatycznego,

19) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

21) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia.

 

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym realizowane przez Ośrodek:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

3a) opracowanie i realizacja projektów socjalnych,

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacji i Integracji, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie realizowane przez Ośrodek:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

Inne zadania realizowane przez Ośrodek:

1) przyznawanie prawa do świadczeń rodzinnych, którymi są:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

d) zasiłku dla opiekuna,

e) świadczenie rodzicielskie,

2) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

3) prowadzenie spraw z zakresu postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

4) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

5) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o przemocy w rodzinie,

6) prowadzenia spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

7) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

8) prowadzenia spraw z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

9) prowadzenia spraw z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

10) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

11) prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych na podstawie uzyskanych upoważnień,

12) prowadzenie spraw i przyznawanie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego,

13) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

14) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,

15) prowadzenie postępowań w zakresie ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

16) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową i samorządową.

 

Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Ośrodek współpracuje także w realizacji swoich zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, powiatowymi urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami oraz stowarzyszeniami, fundacjami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek dla realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

 

NADZÓR I ORGANIZACJA OŚRODKA

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Podlaski i Wójt Gminy.

Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Rutki. Wójt Gminy jest przełożonym służbowym Kierownika Ośrodka.

 

Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka,

1) kierowanie podległymi pracownikami,

2) składanie Radzie Gminy Rutki sprawozdań z działalności Ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

3) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

4) podejmowanie decyzji o przyznawaniu lub odmowie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych (w tym jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka), funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych – na podstawie udzielonych przez Wójta Gminy upoważnień,

5) upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka,

Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika określa Wójt Gminy Rutki.

 

Kierownik Ośrodka wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka oraz jest ich służbowym przełożonym. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników określają zakresy obowiązków.

Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych i ustawa o pomocy społecznej.

 

Strukturę organizacyjną Ośrodka i zasady jego funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka.

 

CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

 

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie jest zróżnicowane pod względem wysokości, zależnie od dochodu osób oraz dochodu na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (634,00 zł) a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 zł miesięcznie.

W przypadku osób w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (514,00 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

 

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy – przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych, niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasady przyznania tej formy pomocy określa art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący, iż zasiłek okresowy z pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem, uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej, przy czym ustalona minimalna gwarantowana wysokość tego świadczenia wynosi:

· dla osób samotnych – w wysokości 50% kwoty różnicy między kryterium dochodowym (obecnie 634,00 zł), a faktycznie posiadanym dochodem;

· dla rodziny – w wysokości 50% kwoty różnicy między kryterium dochodowym rodziny (obecnie 514,00 zł na osobę w rodzinie), a faktycznie posiadanym dochodem rodziny.

Zasiłek okresowy jest wypłacany ze środków pochodzących z budżetu państwa.

 

Zasiłki celowe

Zasiłek celowy adresowany jest do osób i rodzin w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby. Za taką potrzebę uznaje się w szczególności: zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Świadczenie ma charakter jednorazowy. Kryterium uprawniające do zasiłku celowego jest analogiczne, jak w przypadku zasiłku stałego oraz okresowego. Zasiłek ten jest wypłacany ze środków własnych gminy.

Specjalny zasiłek celowy – większość świadczeń z pomocy społecznej wymaga spełnienia kryterium dochodowego, jednak pomoc społeczna musi reagować na wiele nieprzewidzianych prawem sytuacji, elastyczność w przyznawaniu pomocy pieniężnej wyrażają przepisy o szczególnych przypadkach wypłaty zasiłków. Zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe, w szczególnych okolicznościach może być przyznany specjalny zasiłek celowy nie podlegający zwrotowi. Jego wysokość nie może jednak przekraczać odpowiednio kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Zasiłek ten jest wypłacany ze środków własnych gminy.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – zasiłek ten zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnych przypadkach mogą otrzymać osoby lub rodziny przekraczające wymienione w ustawie kryteria dochodowe, jeśli poniosły one stratę w wyniku zdarzania losowego, np. pożaru itp. Zasiłek ten jest wypłacany ze środków własnych gminy.

 

Usługi opiekuńcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach świadczy usługi osobom starszym – z zadań własnych gminy w oparciu o uchwałę Nr 135/XXVI/13 Rady Gminy Rutki z dnia 13 września 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej. Zgodnie z § 3 ust. 4 cyt. uchwały usługobiorca nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej (art. 8 ust. 1).

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

Pozostała działalność – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r., poz. 821)  w ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc w ramach w/w programu może być udzielona w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Z pomocy w tej formie mogą skorzystać osoby, bądź rodziny których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach realizuje również inne zadania:

– Dodatki mieszkaniowe

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w zależności od dochodów rodziny i wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu oraz powierzchni zajmowanego lokalu.

 

– Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.,

4) świadczenie rodzicielskie.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie uczącej się.

Zasiłek rodziny przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom, do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia lub

2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinny wynosi miesięcznie:

1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

3) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy od listopada bieżącego roku do października następnego roku.

Prawo do świadczeń ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności orzeczenia. Prawo do specjalnego zasiłku opikuńczego ustala się na okres zasiłkowy.

– Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobom, które z dniem 1 lipca 2013r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

– Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na podstawie odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem oraz zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

 

Fundusz alimentacyjny przyznaje się na okres zasiłkowy od października bieżącego roku do września następnego roku.