Sporządzenie projektów decycji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Rutki w 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie na usługi powtarzające się okresowo, w postępowaniu w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej, nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych.

„SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I PROJEKTÓW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY RUTKI w 2020 roku.”

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

NIP: 723-162-97-30 REGON: 450670284

Adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl

Numer telefonu: (86) 276 31 60

Numer faksu: (86) 276 31 61

Godziny urzędowania: od 700 do 1500

BIP: https://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

II. Tryb udzielenia zamówienia

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 30 000 euro w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) wraz z ewentualnymi projektami decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje, przy czym oferta dotyczyć ma ceny przygotowania jednej sztuki projektu decyzji według podziału opisanego w punkcie 2 niniejszego działu.
 2. Według szacowanej ilości, Zamawiający przewiduje konieczność przygotowania ok. 60 sztuk projektów decyzji:
  1. około 50 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonych analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana),
  2. około 5 sztuk projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  3. około 5 sztuk projektów decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje.
 3. Ostateczna liczba projektów decyzji, będących przedmiotem zamówienia będzie zależała od ilości wniosków, które wpłyną do Wójta Gminy Rutki do dnia 31 grudnia 2020 r oraz potrzeb Zamawiającego.
 4. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest:
  1. opracowanie:
  • projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi (art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy (art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
  • projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wraz z analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy (art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz niezbędnymi analizami i wynikami tych analiz, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(Dz. U. z 2003, Nr 164 poz. 1588) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.1589) wraz z załącznikiem graficznym do projektu decyzji oraz dwoma załącznikami do decyzji, analizy i wyników analizy – po przeprowadzeniu wizji w terenie,
  • projektu decyzji zmieniającej wcześniej wydane decyzje.
 5. współpraca z Urzędem Gminy Rutki w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wydania decyzji, dla których sporządzany jest projekt objęty zamówieniem, do momentu, gdy staną się one decyzjami ostatecznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

IV. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2020 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Spełniają warunek określony w art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zgodnie z którym sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli Wykonawca udokumentuje fakt opracowania projektów decyzji będących przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności lub wykonywania zleceń jest krótszy, w tym okresie. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się przygotowaniem przez siebie lub osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi
  on dysponuje, co najmniej 100 decyzji o warunkach zabudowy i co najmniej 30 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Marzena Zambrzycka – podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami, tel.: 86 276 31 70

VII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia.
 4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć w taki sposób, aby nie budziło to wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia przez osoby nieupoważnione. Koperta powinna być nieprzezroczysta, opieczętowana oraz posiadać pełny adres Wykonawcy.
 5. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis:

  OFERTA NA:OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  Nie otwierać przed dniem 22.01.2019 r. godz. 10.15
 6. Wszystkie strony oferty należy spiąć.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać do dnia 22.01.2019 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Rutki,
  ul. 11 Listopada 7, 18-312Rutki-Kossaki, w pok. nr 207.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2019 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Rutki,
  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, w pok. nr 207.

IX. Kryteria wyboru:

Cena brutto – 100% = 100 pkt.

Punkty przyznawane za podaną w sumie cenę brutto z pkt III, ppkt 2 Zamówienia, będą oceniane według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty uzyska maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów – obliczanie wg wzoru matematycznego.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od podpisania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania i oceny.

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia.

 1. Wykonawca będzie sporządzał projekty decyzji o warunkach zabudowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku z kompletem dokumentów.
 2. Projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Wykonawca będzie sporządzał i przekazywał Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku z kompletem dokumentów.
 3. W przypadku wadliwego przygotowania projektu decyzji, Wykonawca będzie zobowiązany poprawić projekt decyzji bez dodatkowych kosztów w ciągu 5 dni.
 4. Wykonawca wykona niezbędną wizję w terenie przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, za co nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 5. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem dokumentów do Wykonawcy poniesie Zamawiający.
 6. Koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji i dostarczeniem do Zamawiającego poniesie Wykonawca.
 7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku odwołania się którejkolwiek ze stron od decyzji, Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszej umowy do przygotowania uzasadnienia co do zasadności odwołania w terminie 3 dni od jego doręczenia Wykonawcy, a w przypadku konieczności wydania nowej decyzji, do przygotowania projektu tej decyzji, za co nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 8. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do reprezentowania Zamawiającego przed organami odwoławczymi, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

ZAŁĄCZNIKI: