Termin XXVIII sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2022 roku / piątek / o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rutki odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy.

W związku z obowiązującym na obszarze całego kraju stanem pandemii COVID-19 zwracam się z prośbą aby obrady sesji odbyły się bez udziału mieszkańców.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia Gminy Rutki do związku powiatowo- gminnego pod nazwą ,, Łomżyński Związek Powiatowo-Gminny”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Rutki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2022 roku.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 12. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach za 2021 rok oraz bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rutki w 2021 roku.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Rutki za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2022 roku.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021.
 16. Sprawozdanie z realizacji harmonogramu za rok 2021 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rutki na lata 2016-2025.
 17. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2021 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2021nrok.
 19. Zapytania i interpelacje radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski