Termin XXXV sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia 2022 roku /środa/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 10. Zapytania i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski