Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA NR 113/XV/20
RADY GMINY RUTKI
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 6r ust. 3, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w tym:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) wyposażenie nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów
6) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane lub zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach, od właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące frakcje:
1)papier;
2)szkło,
3)metale i tworzywa sztuczne a także opakowaniowe wielomateriałowe;
4) bioodpady;
5)meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6)zużyte baterie i akumulatory;
7)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8)przeterminowane leki;
9)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10)chemikalia;
11)odpady budowlane i rozbiórkowe;
12)zużyte opony;
13)odpady resztkowe tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstałe po segregacji u źródła;
14) popiół,
15)odpady niebezpieczne,
16)odpady tekstyliów i odzieży.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, traktowane będą jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą odbierane lub zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpady komunalne:
1) wymienione ust. 1 pkt 1 – 4 i pkt 6 – 10 odbierane lub zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej ilości;
2) wymienione ust. 1 pkt 13-16, odbierane w każdej ilości;
3) wymienione ust. 1 pkt 5 i pkt 11 odbierane lub zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w ilości nie większej jak 1,0 Mg rocznie na jedno gospodarstwo domowe;
4) wymienione ust. 1 pkt 12, odbierane lub zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w ilości nie większej jak 0,2 Mg rocznie na jedno gospodarstwo domowe.
4. Bioodpady nie będą odbierane i przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów od gospodarstw domowych, które zadeklarowały zagospodarowanie bioodpadów na posesji z wykorzystaniem przydomowych kompostowników.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych:
1)papier – odbierany jest co najmniej raz na dwa miesiące;
2)szkło, metale i tworzywa sztuczne – odbierane są najmniej raz w miesiącu;
3)bioodpady, odpady resztkowe – odbierane co najmniej:
a) dla zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i co najmniej raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca,
b) dla zabudowy wielolokalowej raz w tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca;
4) popiół – odbierany co najmniej raz w miesiącu.
2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Gmina przejmuje w części obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę.
2. Zapewnia się worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. na jedno gospodarstwo domowe w zależności od zapotrzebowania:
1)do trzech 120 litrowych worków miesięcznie na odpady metali i tworzyw sztucznych;
2)do trzech 120 litrowych worków miesięcznie na szkło;
3)do trzech 120 litrowych worków miesięcznie lub na dwa miesiące (w zależności od częstotliwości odbioru) na odpady papieru;
4)do trzech lub do sześciu (w zależności od częstotliwości odbioru) 120 litrowych worków miesięcznie na bioodpady (tylko dla tych gospodarstw domowych, które nie deklarowany zagospodarowania bioodpadów na własnej posesji w urządzeniach do kompostowania);
5) do trzech 120 litrowych worków na popiół.
3. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków, właściciel nieruchomości zakupuje je na własny koszt.

§ 5. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach, jest ogólnodostępnym miejscem zbierania selektywnych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rutki.
2.Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne określone w § 2 ust. 1 pkt 1 – 12 i 14 zebrane w sposób selektywny. Gmina w wyznaczonych terminach, co najmniej 2 razy w roku, zapewnia odbiór lub transport do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpadów o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5-12, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez właściciela nieruchomości.
3.Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach i innych urządzeniach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie danego punktu.

§ 6. Zgłoszenie przez właściciela nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów odbywa się przez informację przekazywaną do Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pisemnie, ustnie, telefonicznie pod numer 86 2763161 lub wiadomością e-mail sekretariat@gminarutki.pl , w terminie 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 111/XX/2012 Rady Gminy Rutki z dnia 31 grudnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego. z 2013 r. poz. 737).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski